Samenwerking mbo-instellingen voor opleiden examinatoren in de zorg

Examinering is een belangrijk onderdeel binnen het mbo. De laatste jaren is het inspectietoezicht op de examinering in mbo-opleidingen fors aangescherpt. ROC’s leggen verantwoording af over de deugdelijkheid van het examenproces. Dit geldt zowel voor de schoolexamens als de praktijkexamens. De examinator is verantwoordelijk voor de zorgvuldige afname van het examen én de objectieve en betrouwbare beoordeling van de student. Binnen regio Midden Nederland slaan ROC Midden Nederland, Het Hoornbeeck College, MBO Amersfoort en MBO Utrecht de handen ineen om te komen tot een gemeenschappelijke kwaliteitsstandaard. Om dit effectief te borgen, initiëren de onderwijsinstellingen een examinatoren-register. Hierover nemen we de komende maanden contact op met de praktijkinstellingen.

Samenwerking
Objectief en eenduidig beoordelen is een vak apart. Scholing en training van examinatoren is essentieel voor een betrouwbare afname van examens. Voor de deskundigheid van de huidige en toekomstige examinatoren bieden de vier onderwijsinstellingen sinds 2022 een online training aan voor examinatoren in de zorg: de SPOC (Small Online Private Course). De training wordt gegeven aan de examinatoren bij de instellingen die de studenten van deze vier samenwerkende scholen examineren. Om het deugdelijk afnemen van examens te borgen initiëren de onderwijsinstellingen het examinatoren-register. De komende drie jaar is er een overgangsperiode: streven van de scholen is dat in 2026 alle examinatoren via de SPOC geschoold zijn. De registratie is drie jaar geldig.

Kwalificatie
Dit register wordt gebruikt door de examencommissies van deelnemende mbo-scholen en geeft inzicht in instellingen waar gekwalificeerde examinatoren en niet-gekwalificeerde examinatoren werken en bij welke personen de kwalificatie verloopt. Het register heeft als doel: het borgen van deskundigheid op het gebied van examinering. Het examinatorenregister wordt actief bijgehouden na afronding van de SPOC of de herhalingscursus en organisaties worden verzocht nieuwe examinatoren actief aan te melden bij het register.

Kwaliteitsstandaard
Het voordeel van deze samenwerking is dat binnen alle zorgorganisaties, waar deze scholen binnen regio midden-Nederland mee samenwerken, eenduidig en met eenzelfde kwaliteitsstandaard wordt geëxamineerd en beoordeeld. De examinatoren worden zo opgeleid met eenzelfde kennis- en kwaliteitsniveau. Hiermee wordt voorkomen dat examens door niet deskundige personen wordt afgenomen, waardoor deze ongeldig kunnen worden verklaard en de student de dupe is. ‘Dit zal resulteren in een regio waarin examinatoren over de hele linie vakbekwaam zijn en expert in het observeren en beoordelen van de student. Wij staan hiermee voor de kwaliteit van het examen. Daarnaast zijn de examinatoren objectief, onafhankelijk, bekend met het examenmateriaal en de beoordelingscriteria. Fijn om hierin als regio Midden met elkaar op te trekken!’ aldus de vertegenwoordigers van de vier samenwerkende scholen.

Meer informatie
Meer informatie over de SPOC en het aanmelden voor de cursus vind je op de websites van de samenwerkende onderwijsinstellingen, Hoornbeeck College, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland.