‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Sociaal-cultureel werker

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25488
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Deze opleiding is alleen voor tweede- en derdejaars instroom.

Jij bent sociaal vaardig en je kunt je goed inleven in anderen. Maar je kunt ook goed voor jezelf opkomen. Bij anderen herken jij talenten en mogelijkheden. En met jouw positieve levenshouding stimuleer jij mensen om het beste uit zichzelf te halen. Jij voelt je betrokken bij andere mensen, maar als het moet, kun je ook de nodige afstand bewaren. Je moet goed kunnen improviseren. En je bent betrouwbaar en integer.

Dit is jouw toekomst

De sociaal cultureel werker is er op gericht om sociale vraagstukken samen met burgers op te lossen. Veelal werk je in of vanuit wijkorganisaties, gebiedsgericht (wijk, buurt of dorp) of stedelijk ten behoeve van een specifieke bevolkingsgroep. In deze setting heeft het werk steeds vaker een niet locatie gebonden karakter. Dat betekent dat je vraaggericht werkt en jouw activiteitenaanbod dus afstemt op de behoefte van de doelgroep in een bepaalde wijk. De doelgroep kan variëren van kinderen, tot jongeren en kwetsbare ouderen. Je doet wijkgericht onderzoek, waardoor je goed weet wat er speelt in een wijk en welke instanties er allemaal zijn. Zo kun je mensen met een hulpvraag naar de juiste plek verwijzen. Je organiseert allerlei activiteiten, brengt mensen in de wijk bij elkaar en maakt projectplannen, soms in samenwerking met de gemeente. Je kan ook werkzaam zijn in functies op sociaal-cultureel gebied binnen de maatschappelijke opvang, in de buitenschoolse opvang, de gehandicaptenzorg en in organisaties voor kunst, cultuur en amusement en educatie.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt deze opleiding bij ons op twee manieren doen.

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar, en ga je 1 dag per week naar school.

In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je 4 dagen per week naar school, en werk je 1 dag per week: beroepspraktijkvorming. In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Sociaal Werk, Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten van jouw opleiding en krijg je specifieke beroepsgerichte vakken.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook Nederlands, Engels en Rekenen. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kunt Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een sociaal-cultureel werker precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je werkt aan de aanpak van sociale problematiek
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je ondersteunt doelgroepen bij maatschappelijke participatie
 • Je bereidt projecten en activiteiten voor
 • Je ondersteunt de doelgroep(en) bij activiteiten
 • Je voert coördinerende taken uit

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels, en loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Cultureel en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie PABO
 • Lerarenopleidingen Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.