‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25489
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Deze opleiding is alleen voor tweede- en derdejaars instroom.

Jij bent sociaal vaardig en kunt je goed inleven in anderen, maar voor jezelf opkomen is ook een kwaliteit van jou. Bij anderen herken jij talenten en mogelijkheden en het lukt jou met jouw positieve levenshouding mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Jij voelt je betrokken bij andere mensen, maar kunt – als dat beter is – ook de nodige afstand bewaren. Omdat je tegen onverwachte situaties kunt aanlopen, moet je goed kunnen improviseren. Dit werk kun je alleen goed doen als je een vertrouwensband opbouwt met je cliënten, daarom moet je betrouwbaar en integer zijn.

Dit is jouw toekomst

Jij begeleidt je cliënten hun draai te vinden in de samenleving. Je stimuleert hen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Het gaat daarbij om hun materiële behoeften: het inkomen dat zij nodig hebben om van te kunnen leven. Zo help je mensen bij hun contacten met bijvoorbeeld de sociale dienst en andere instanties. Jij biedt vooral praktische ondersteuning en geeft voorlichting over allerlei financiële regelingen Je biedt een luisterend oor en weet naar welke instanties je een cliënt het beste kunt verwijzen. Het is heel afwisselend werk, want de hulpvraag kan erg uiteen lopen. Bij jouw werk hoort ook dat je overlegt met andere hulpverleners en instanties en dat je rapporten schrijft en dossiers maakt. De sociaal-maatschappelijk dienstverlener kan werkzaam zijn in een veelheid aan organisaties zoals binnen het wijkgerichte welzijnswerk gemeenten, centra voor werk en inkomen, organisaties voor algemeen maatschappelijk werk, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, organisaties voor maatschappelijke opvang, slachtofferhulp, leerplicht schuldhulpverlening, woningbouwcorporatie, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt deze opleiding bij ons op twee manieren doen.

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar, en ga je 1 dag per week naar school.

In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Sociaal Werk, Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten van jouw opleiding en krijg je specifieke beroepsgerichte vakken.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook Nederlands, Engels en Rekenen. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kunt. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een sociaal-maatschappelijk dienstverlener precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je werkt aan de aanpak van sociale problematiek
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je ondersteunt (individuele)cliënten bij sociaal maatschappelijke vragen/problemen
 • Je ondersteunt de cliënt bij praktische diensten
 • Je ondersteunt de cliënt bij juridische en financiële vragen
 • Je verricht informatie-, advies- en voorlichtingswerkzaamheden ten behoeve van de cliënt(en).

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen

Toelatingseisen

Opleidingskosten

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Culturele en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal-pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.